ENG     EST     RUS

Stipendiumite ja õppetoetuste liigid

Stipendiumeid ja õppetoetusi on mitut tüüpi, nende määramisel lähtutakse taotlejate individuaalsetest õpitulemustest ja vajadustest.

 • Stipendiumid on toetused, mida antakse väga heade akadeemiliste tulemuste põhjal.
 • Õppetoetusi antakse muudel põhjustel kui head akadeemilised teadmised ning nende eesmärk on võimaldada õpilasel ISE-s õppida.

Stipendium silmapaistvate õppetulemuste eest

 • See on tulemuspõhine stipendium nendele õpilastele, kelle õpitulemused on hiilgavad või kes on võitnud riiklikke akadeemilisi võistlusi (näiteks olümpiaade) või pälvinud mõne muu samaväärse tunnustuse.
 • Selle stipendiumi määrab juhatus stipendiumite ja õppetoetuste komitee ettepanekul; ühtlasi on komiteel õigus otsustada, milline on stipendiumi suurus (%).
 • Stipendiumitaotlus vaadatakse igal aastal uuesti üle, et veenduda, kas õpilase õpitulemused on endiselt väga head.

Rahvusvahelise tuleviku stipendium

 • Ka see on tulemuspõhine stipendium. Sobiv kandidaat peab viimase kolme aasta jooksul olema õppinud mõnes Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba omavas õppeasutuses (üldhariduskool, 1.–12. klass), mis järgib Eesti riiklikku õppekava.
 • Seda stipendiumit võib taotleda ka välismaal asuvast koolist Eestisse tagasi pöörduv õpilane.
 • Stipendiumitaotlus vaadatakse igal aastal uuesti üle, et veenduda, kas õpilase õpitulemused on endiselt väga head.
 • Rahvusvahelise tuleviku stipendium moodustab kuni 50% õppemaksust.

Stipendiumit saavad õpilased peavad kõigis õppeainetes tagama, et nende hinne oleks 7 palliskaalal vähemalt „5“, ning järgima ISE õpilastele ette nähtud käitumis- ja õpiootusi.

Innovatsioonitoetus

 • Seda vajaduspõhist toetust võivad saada need lapsed, kelle vanema töö on seotud teaduse või tehnoloogiaga või kelle vanem loob ISE-ga ettevõtte- või ülikoolipõhised partnerlussuhted.
 • Lapsevanem peab esitama koostöökava, milles näitab ära, kuidas ISE partnerlusest kasu saab. Toetust antakse ajal, kui lapsevanem vastaval ametikohal töötab, ning see sõltub pidevast partnerlusest kooli ja perekonna vahel.
 • Nõue: pere maksab ühe lapse eest vähemalt 10% oma puhaskasumist.

Erivajaduste ja mitmekesisuse toetus

 • Seda tüüpi toetust võidakse valikuliselt määrata lastele, kelle vajadusi suudetakse mingite neile eripäraste asjaolude tõttu ISE-s paremini rahuldada.
 • Taotluse arvessevõtmiseks tuleb kõik need asjaolud sellesse kirja panna, esitades täpse ja asjakohase teabe.
 • Erivajaduste hulka võivad kuuluda näiteks asjaolu, et õpilane on pärit pagulasperest või et praeguses koolis õpilast diskrimineeritakse.

Õppetoetus Eestis töötavate õpetajate lastele

Selle toetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • vähemalt üks vanem peab töötama täistööajaga 1.–12. klassi õpetajana;
 • vanem peab sel ametikohal töötama õpilase ISE-s õppimise ajal; toetuse saaja peab ISE-t viivitamatult teavitama kõigist vanema töökohaga seotud muutustest ja laskma toetusele uue hinnangu anda;
 • vanema töökohaks olev kool peab omama Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba;
 • toetus on piiratud kahe lapsega ühe pere kohta;
 • õpilased peavad vastama ISE tavapärastele vastuvõtutingimustele.

Õpilased, kellele toetus on määratud (välja arvatud need, kelle taotlus põhineb hariduslikel erivajadustel), peavad kõigis õppeainetes tagama, et nende hinne oleks vähemalt „4“, ning vastama ISE õpilastele ette nähtud käitumisja õpiootustele.